Je bevindt je hier:
 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Uturnity


1. Op alle met Uturnity gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen
2.1 Met Uturnity gesloten overeenkomsten leiden voor Uturnity tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Uturnity gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Uturnity verlangd kan worden.
2.2 Als Uturnity voor de uitvoering van een met Uturnity gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Uturnity gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.
2.3 Voorzover Uturnity voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Uturnity uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Plaatsing/toelating
3.1 Door Uturnity aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
3.2 Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van Uturnity, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt 10% in rekening gebracht.
Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 25% in rekening gebracht.
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is 75% van het cursusgeld verschuldigd.
Bij annulering op de cursusdag zelf of bij niet verschijnen op de cursus is 100 % van het cursusgeld verschuldigd.
Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Maatwerk
4.1.2 Bij annulering van door Uturnity op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/conferenties/cursussen (al dan niet incompany ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Uturnity gemaakte (door Uturnity te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Uturnity gemaakte kosten.

Betaling
5.1 Alle door Uturnity opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
5.2 Als van Uturnity meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan Uturnity voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Uitspanning
6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom
7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Uturnity ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Uturnity houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever
verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid
8.1 Uturnity is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Uturnity toe te rekenen tekortkoming is Uturnity alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Uturnity. Als Uturnity gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).
8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Uturnity gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.
Persoonsregistratie
9. Door het aangaan van een overeenkomst met Uturnity wordt aan Uturnity toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Uturnity uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Uturnity zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

 

Website door CM Specialist